Published on in Vol 12 (2024)

Preprints (earlier versions) of this paper are available at https://preprints.jmir.org/preprint/49138, first published .
A Patient Similarity Network (CHDmap) to Predict Outcomes After Congenital Heart Surgery: Development and Validation Study

A Patient Similarity Network (CHDmap) to Predict Outcomes After Congenital Heart Surgery: Development and Validation Study

A Patient Similarity Network (CHDmap) to Predict Outcomes After Congenital Heart Surgery: Development and Validation Study

Haomin Li   1 * , PhD ;   Mengying Zhou   1, 2 * , MSc ;   Yuhan Sun   1, 2 * , BSc ;   Jian Yang   1, 2 , BSc ;   Xian Zeng   1, 2 , PhD ;   Yunxiang Qiu   3 , MD ;   Yuanyuan Xia   3 , MD ;   Zhijie Zheng   3 , MD ;   Jin Yu   4 , MD ;   Yuqing Feng   1 , MSc ;   Zhuo Shi   5 , MD ;   Ting Huang   5 , MD ;   Linhua Tan   3 , MD ;   Ru Lin   5 , MD ;   Jianhua Li   5 , MD ;   Xiangming Fan   5 , MD ;   Jingjing Ye   4 , MD ;   Huilong Duan   2 , PhD ;   Shanshan Shi   3 * , MD ;   Qiang Shu   5 * , MD

1 Clinical Data Center, The Children’s Hospital, Zhejiang University School of Medicine, National Clinical Research Center for Child Health, Hangzhou, China

2 The College of Biomedical Engineering and Instrument Science, Zhejiang University, Hangzhou, China

3 Cardiac Intensive Care Unit, The Children’s Hospital, Zhejiang University School of Medicine, National Clinical Research Center for Child Health, Hangzhou, China

4 Ultrasonography Department, Zhejiang University School of Medicine, National Clinical Research Center for Child Health, Hangzhou, China

5 Cardiac Surgery, The Children’s Hospital, Zhejiang University School of Medicine, National Clinical Research Center for Child Health, Hangzhou, China

*these authors contributed equally

Corresponding Author:

  • Haomin Li, PhD
  • Clinical Data Center
  • The Children’s Hospital
  • Zhejiang University School of Medicine, National Clinical Research Center for Child Health
  • Binsheng Road 3333
  • Hangzhou, 310052
  • China
  • Phone: 86 57181732402
  • Email: hmli@zju.edu.cn